https://cdn.jsdelivr.net/gh/caibingcheng/resources@main/images/2B2pd1.png

BBing's Blog

自由 分享 合作

C++类的内存分布

问题

查看以下代码,需要了解C++类的内存布局是怎样的。标题排列按照思考顺序。 使用gdb、g++工具。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
class A{
public:
  int funcA(){}
  virtual int funcV(){}

public:
  int a;
  char b;
  double c;
};

class B : public A{
public:
  int funcB(){}
  int funcV(){}
public:
  char d;
};


int main()
{
  A *a = new A();
  B *b = new B();

  delete a;
  delete b;
}

Union可以怎么用

union 改名操作

比如以下这个类,我期望外部不仅能通过P1这个名字访问P1这个成员变量,也能通过Y/R等名字访问他的P1。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
template<typename T = UCHAR>
class __P3F__
{
public:
  union{
    struct{
      T P1, P2, P3;
    };
    struct{
      T Y, U, V;
    };
    struct{
      T R, G, B;
    };
    struct{
      T H, L, S;
    };
  };

public:
  __P3F__(const T &_P1, const T &_P2, const T &_P3) : P1(_P1), P2(_P2), P3(_P3) {}
  __P3F__() : P1(0), P2(0), P3(0) {}
  virtual ~__P3F__() {}

  VOID operator=(const __P3F__ &p3f)
  {
    P1 = p3f.P1;
    P2 = p3f.P2;
    P3 = p3f.P3;
  }
};
template<typename T = UCHAR>
using YUV = __P3F__<T>;
template<typename T = UCHAR>
using RGB = __P3F__<T>;
template<typename T = UCHAR>
using HLS = __P3F__<T>;

对C++bind的理解

bind的设计思想: 高内聚, 低耦合, 使被调用的函数和调用者完全隔离开来. 调用者可以根据需要任意设计接口和传参, 而被调用函数通过bind可以不经修改接口就可以兼容各种需求的变化.

在博客上查到我认为比较精髓的理解是, 使被调用的函数和调用者完全隔离开来